Sunne Fotoklubb

Protokoll

Årsmöte 2013

Måndagen den 4 mars på Prostgården i Sunne

Närvarande:

Håkan Börjesson, ordförande
Kjell Carlsson, kassör
Ingvar Åhlin, sekreterare
Kjell Gustavsson, styrelseledamot
Lilian Johansson, styrelseledamot
Gunilla Nilsson
Sandra Johansson
Lena Ekmark
Erik Andersson
Jonas Engström
Ulf Lindbergh
Niklas Nilsson
Björn Ehrenroth
Richard Persson
Elmo Weitzel

Håkan hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat

 1. Årsmötet ansågs behörigen utlyst
 2. Till ordförande för mötet valdes Håkan
 3. Till sekreterare valdes Ingvar
 4. Till justeringsmän att tillsammans med ordförande justera protokollet utsågs Lilian Johansson och Kjell Gustavsson
 5. Ändring av dagordningen gjordes så att punkterna 11-14 behandlas efter punkt 18
 6. Medlemsförteckningen ansågs utgöra röstlängd
 7. Ingvar föredrog styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Kjell Carlsson redovisade den ekonomiska ställningen
 9. Jonas läste upp revisorernas berättelse
 10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

  15. Ett förslag har inkommit från Kjell Carlsson för att vitalisera arbetet i fotoklubben. Förslaget går ut på att ett   verkställande utskott bildas som får i uppdrag att till förbereda klubbens möten, driva utbildnings- och fotoverksamheten och ansvara för planering av utställningar och tävlingar.

Ingvar lämnade ett motförslag som gick ut på att förenkla den administrativa verksamhet i klubben efter modell av De Grå Pantrarna. Detta förslag skulle innebära att klubben i fortsättningen enbart ska ägna sig åt möten och att planering av aktiviteterna på klubbmötena får alternera mellan medlemmarna.

Efter diskussion enades mötet om att:

 1. Medlemsavgiften fastställdes till oförändrat 200 kronor.
 2. Verksamhetsplan och budget har inte fastställts. Får hänskjutas till styrelsen
 3. Inga övriga frågor har aktualiserats.

  11.   Håkan valdes till ordförande för 2013

  12.   Ingvar Åhlin och Kjell Carlsson omvaldes som styrelseledamöter för två år

  13    Jonas och Ulf omvaldes till revisorer för 2013

  14.   Jonas och Richard utsågs till valberedning för 2013 med Jonas som sammankallande

  19.   Håkan tackade Richard för att vi fick vara hos honom och Elisabeth på Prostgården och förklarade mötet för avslutat.