P R O T O K O L L

Årsmöte 2010

Onsdagen den 19 maj på Gården Bråten i Östra Ämtervik

Närvarande: Håkan Börjesson, ordf
Kjell Carlsson, kassör
Ingvar Åhlin, sekreterare
Kjell Gustavsson, styrelseledamot
Olga Firsova
Jarl Magnusson
Erik Andersson
Carl-Göran Svensson
Lilian Johansson
Ulf Lindbergh

1 Håkan hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat

2 Årsmötet ansågs behörigen utlyst

3 Till ordförande för mötet valdes Håkan och till sekreterare utsågs Ingvar. Till justeringsman att tillsammans med ordförande justera protokollet utsågs Kjell Gustavsson och Lilian Johansson

4 Verksamhetsberättelsen för 2009 lämnades ut skriftligt av Ingvar och den ekonomiska rapporten lästes av Kjell Carlsson.

5 Carl-Göran Svensson läste revisionsberättelsen.

6 Kjell Carlsson läste upp balansräkningen som godkändes. Den totala behållningen uppgår till 13 013 kronor.

7 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

8 Stämman beslutade att inga arvoden skulle utgå för 2009. Dock beslutades att ersättning på 18 kronor per mil skall utgå vid bilresor för klubbens räkning skall kvarstå.

9 Medlemsavgiften fastställdes oförändrat till 200 kronor.

10 Konstaterades av budgetförslag inte utarbetats.

11 Håkan omvaldes till ordförande för en tid av ett år.

12 Till ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år valdes Kjell Carlsson och Kjell Gustavsson

13 Till styrelsesuppleanter för en tid av ett år omvaldes Kjell Thimell och Jarl Magnusson

14 Till revisor för en tid av ett år omvaldes Carl-Göran Svensson

15 Mötet beslutade att inte tillsätta revisorssuppleant

16 Till ordförande och ledamöter i valberedning för förberedande av samtliga val till nästa årsmöte valdes Erik Andersson och Lilian Johansson.

17 Till klubbens representant i styrelsen för Föreningen Värmlands Fotoklubbar valdes Håkan Börjesson.

18 Inga motioner hade inkommit till stämman.

19 Följande frågor togs upp vid stämman:

- Vi skall fråga på biblioteket om klubben kan ha en årlig utställning hos dem
- Vi skall delta i kulturveckan med utställning av bilder
- Till hembygdsföreningarnas projekt utsågs Lilian att delta i Gräsmarks hembygdsförenings träffar, Kjell Gustavsson deltar i Östra Ämtervik, Jarl Magnusson deltar i Västra Ämtervik och Håkan deltar i Lysvik.
- Ingvar fick i uppdrag att förbereda en utflykt till Kårebolssäter.

20 Håkan tackade för deltagandet på mötet och förklarade mötet avslutat. Deltagarna tackade Håkan för den trevliga inramningen av mötet.Ingvar Åhlin, sekreterare


Lilian Johansson

Kjell Gustavsson