P R O T O K O L L

Årsmöte 2012

Måndagen den 5 mars på Församlingshemmet i Sunne

Närvarande: Håkan Börjesson, ordf
Kjell Carlsson, kassör
Ingvar Åhlin, sekreterare
Kjell Gustavsson, styrelseledamot
Jarl Magnusson, styrelsesuppleant
Kjell Thimell, styrelsesuppleant
Erik Andersson
Björn Ehrenroth
Lilian Johansson
Ulf Lindbergh
Carl Dahlqvist
Jonas Engström
Niklas Nilsson

 1. Håkan hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat
 2. Årsmötet ansågs behörigen utlyst
 3. Till ordförande för mötet valdes Håkan
 4. Till sekreterare utsågs Ingvar.
 5. Till justeringsman att tillsammans med ordförande justera protokollet utsågs Kjell Thimell och Erik Andersson
 6. Dagordningen godkändes
 7. Medlemsförteckningen ansågs utgöra röstlängd
 8. Håkan läste upp verksamhetsberättelsen för 2011 med tillägget att medlemmar i klubben gjort ett besök på Hammarö Fågelstation
 9. Kjell Carlsson läste upp balansräkningen som godkändes. Den totala behållningen uppgår till 22 693 kronor.
 10. Revisionsberättelsen lästes och godkändes.
 11. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
 12. Håkan omvaldes till ordförande för en tid av ett år.
 13. Till ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år valdes Lilian Johansson och Kjell Gustavsson
 14. Till styrelsesuppleanter för en tid av ett år omvaldes Kjell Thimell och Jarl Magnusson
 15. Till revisor för en tid av ett år valdes Jonas Engström och Ulf Lindbergh.
 16. Mötet beslutade att inte tillsätta revisorssuppleant
 17. Till ordförande och ledamöter i valberedning för förberedande av samtliga val till nästa årsmöte valdes Erik Andersson och Rickard Persson med Erik som sammankallande.
 18. Inga motioner hade inkommit till stämman.
 19. Medlemsavgiften fastställdes oförändrat till 200 kronor.
 20. Följande idéer till verksamhet under 2012 togs upp vid mötet:

  - En utflykt till Långbans gamla industriområde. Ingvar tar fram information till mötet i april.

  - Besök på den norska fotomässan Northern Light

  - Deltagande i Värmlandsfoto 2013

  - Studiebesök på Broby Grafiska under hösten

  - Studiebesök hos Flexo Partner under hösten

  Följande verksamheter är redan bokade:

  - Utställning på Biblioteket i Sunne under veckorna 14-18

  - Utställning på Biblioteket i Sunne under veckorna 36-40
 21. Håkan tackade för deltagandet på mötet och förklarade mötet avslutat. Håkan överlämnade en blombukett till klubbens äldste medlem, Karl Dahlqvist, som tidigare under året fyllt 90 år.

 

Sunne den 5 mars 2012

………………………………………………..                   ………………………………………..
Ingvar Åhlin, sekreterare                                                                              Håkan Börjesson, ordförande 

………………………………………………………….   …………………………………………………
Erik Andersson                                                                                            Kjell Thimell