P R O T O K O L L

Årsmöte 2009

Måndagen den 2 mars 2009 på Länsmansgården i Sunne

Närvarande: Håkan Börjesson, ordf
Kjell Carlsson, kassör
Ingvar Åhlin, sekreterare
Kjell Gustavsson, styrelseledamot
Leif Persson, styrelseledamot
Olga Firsova
Jarl Magnusson
Erik Andersson
Kjell Thimell
Carl-Göran Svensson
Karl Dahlqvist
Ulla-Britt Westlund
Einar Westlund
Bo Andersson
Lilian Johansson
Kent Sandqvist
Björn Ehrenroth
Lena Ekmark

1 Håkan hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat

2 Årsmötet ansågs behörigen utlyst

3 Till ordförande för mötet valdes Håkan och till sekreterare utsågs Ingvar. Till justeringsman att tillsammans med ordförande justera protokollet utsågs Kent Sandqvist och Bo Andersson.

4 Verksamhetsberättelsen för 2008 upplästes av Ingvar och den ekonomiska rapporten lästes av Kjell Carlsson.

5 Carl-Göran Svensson läste revisionsberättelsen.

6 Kjell Carlsson läste upp balansräkningen som godkändes.

7 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

8 Stämman beslutade att inga arvoden skulle utgå för 2008. Dock beslutades att ersättning på 18 kronor per mil skall utgå vid bilresor för klubbens räkning skall kvarstå.

9 Medlemsavgiften fastställdes oförändrat till 200 kronor.

10 Konstaterades av budgetförslag inte utarbetats.

11 Håkan omvaldes till ordförande för en tid av ett år.

12 Till ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år valdes Leif Persson och Ingvar Åhlin

13 Till styrelsesuppleanter för en tid av ett år omvaldes Kjell Thimell och Jarl Magnusson

14 Till revisor för en tid av ett år omvaldes Carl-Göran Svensson

15 Mötet beslutade att inte tillsätta revisorssuppleant

16 Till ordförande och ledamöter i valberedning för förberedande av samtliga val till nästa årsmöte valdes Erik Andersson och Kent Sandqvist

17 Till klubbens representant i styrelsen för Föreningen Värmlands Fotoklubbar valdes Kjell Thimell

18 Inga motioner hade inkommit till stämman.

19 Frågor aktualiserade vid stämman:

20 Håkan tackade för deltagandet på mötet och förklarade mötet avslutat.

· Lena föreslog att vi arrangerar en datakurs för nya användare av digitalkameror. Vi kom överens om att Bo Andersson arrangerar en sådan utbildning och att den skall genomföras under april månad med träffar varje måndag.

· Ingvar fick i uppdrag att ta fram information om lämplig digitalprojektor för klubben att presenteras vid nästa ordinarie månadsmöte.


………………………………………………..
Ingvar Åhlin, sekreterareKent Sandqvist

Bo Andersson