Sunne Fotoklubb

Protokoll

Årsmöte 2014

Måndagen den 3 mars hos Ulf Lindbergh i Stöpafors

Närvarande:

Håkan Börjesson, ordförande
Kjell Carlsson, kassör
Ingvar Åhlin, sekreterare
Kjell Gustavsson, styrelseledamot
Lilian Johansson, styrelseledamot
Gunilla Nilsson
Sandra Johansson
Jonas Engström
Ulf Lindbergh
Niklas Nilsson
Richard Persson

Håkan hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat

 1. Årsmötet ansågs behörigen utlyst
 2. Till ordförande för mötet valdes Håkan
 3. Till sekreterare valdes Ingvar
 4. Till justeringsmän att tillsammans med ordförande justera protokollet utsågs Rickard och Jonas
 5. Ingvar föredrog styrelsens verksamhetsberättelse
 6. Kjell Carlsson redovisade den ekonomiska ställningen
 7. Jonas läste upp revisorernas berättelse
 8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
 9. Medlemsavgiften fastställdes till oförändrat 200 kronor.
 10. Styrelsens förslag till budget ingår i verksamhetsplanen för 2014. Se övriga frågor.
 11. Håkan valdes till ordförande för 2014
 12. Lilian Johansson och Kjell Gusfavsson omvaldes som styrelseledamöter för två år.
 13. Mötet beslutade att inte utse styrelsesuppleanter
 14. Jonas och Ulf omvaldes till revisorer för 2014
 15. Erik och Richard utsågs till valberedning för 2014 med Richard som sammankallande.
 16. Kjell Carlsson föreslog att klubben ska ha programansvariga för 2014 och mötet beslutade att Nicklas och Gunilla får det uppdraget.
 17. Det har inte inkommit några motioner till årsmötet.
 18. Övriga frågor:Verksamhetsplan för 2014

  Att svara för nästa års klubbmöten utsågs:

  juni – Jonas
  juli – Håkan och Kjell G
  augusti – Lilian och Sandra
  september – Ingvar
  oktober – Niklas
  November – Gunilla
  December – Kjell Carlsson
 19. Håkan tackade Ulf för att vi fick ha mötet hos honom och förklarade mötet för avslutat.


Sunne den 4 mars 2014

 

…………………………………………….              ……………………………………………….
Ingvar Åhlin, sekreterare                                                                                       Håkan Börjesson, ordförande

 

…………………………………………….              ……………………………………………….
Jonas Engström                                                                                                       Richard Persson