P R O T O K O L L

Årsmöte 2007

Måndagen den 5 mars 2007 på Länsmansgården i Sunne

Närvarande: Håkan Börjesson, ordf
Kjell Carlsson, kassör
Ingvar Åhlin, sekreterare
Kjell Gustavsson, styrelseledamot
Leif Persson
Olga Firsova
Jarl Magnusson
Erik Andersson
Kjell Thimell
Carl-Göran Svensson


1 Håkan hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat

2 Årsmötet ansågs behörigen utlyst

3 Till ordförande för mötet valdes Håkan och till sekreterare utsågs Ingvar. Till justeringsman att tillsammans med ordförande justera protokollet utsågs Kjell Gustavsson och Erik Andersson.

4 Verksamhetsberättelsen för 2006 upplästes av Håkan och den ekonomiska rapporten lästes av Kjell Carlsson.

5 Kjell Carlsson läste revisionsberättelsen.

6 Kjell Carlsson läste upp balansräkningen som godkändes.

7 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

8 Stämman beslutade att inga arvoden skulle utgå för 2007.

9 Medlemsavgiften fastställdes oförändrat till 200 kronor.

10 Konstaterades av budgetförslag inte utarbetats.

11 Håkan omvaldes till ordförande för en tid av ett år.

12 Till ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år valdes Leif Persson och Ingvar Åhlin

13 Till styrelsesuppleanter för en tid av ett år valdes Kjell Thimell och Jarl Magnusson

14 Till revisor för en tid av ett år valdes Ulla-Britt Westlund

15 Till revisorssuppleant för en tid av ett år valdes Einar Westlund

16 Till ordförande och ledamöter i valberedning för förberedande av samtliga val till nästa årsmöte valdes Erik Andersson och Kent Sandqvist

17 Inga övriga val förekom

18 Inga motioner hade inkommit till stämman.

19 Under övriga frågor tog Kjell Carlsson upp problemet med att fylla styrelseposterna i Föreningen Värmlands Fotoklubbar. Kjell som ingår i valberedningen har föreslagit att styrelsen består av en representant från varje medlemsklubb och att denna utses i respektive klubb. Efter en viss diskussion enades mötet om att problemet får tas upp på nästa ordförandeträff i Föreningen Värmlands Fotoklubbar.

Erik Andersson efterlyste klubbtävlingar och mötet kom fram till att vi skulle ha en tävling med mottot "Dimma". Teknik är svart/vitt eller färg på papper och tävlingsbidragen skall lämnas in på mötet i maj. Tre bidrag per deltagare och bilden skall vara monterad och största sidan får vara högst 40 cm.

Ingvar föreslog ytterligare en tävling med mottot "Illustration av dikten Helgdagskväll I Timmerkojan" av Dan Andersson. Samma teknik som föregående tävling och tävlingsbidragen skall lämnas på decembermötet.

20 Håkan tackade för deltagandet på mötet och förklarade mötet avslutat.

………………………………………………..
Ingvar Åhlin, sekreterare


…………………………………………………………. …………………………………………………
Kjell Gustavsson Erik Andersson