P R O T O K O L L

Årsmöte 2008

Måndagen den 3 mars 2008 på Länsmansgården i Sunne

Närvarande: Håkan Börjesson, ordf
Kjell Carlsson, kassör
Ingvar Åhlin, sekreterare
Kjell Gustavsson, styrelseledamot
Leif Persson, styrelseledamot
Olga Firsova
Jarl Magnusson
Erik Andersson
Kjell Thimell
Carl-Göran Svensson
Karl Dahlqvist
Ulla-Britt Westlund
Einar Westlund
Bo Andersson


1 Håkan hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat

2 Årsmötet ansågs behörigen utlyst

3 Till ordförande för mötet valdes Håkan och till sekreterare utsågs Ingvar. Till justeringsman att tillsammans med ordförande justera protokollet utsågs Jarl Magnusson och Erik Andersson.

4 Verksamhetsberättelsen för 2007 upplästes av Ingvar och den ekonomiska rapporten lästes av Kjell Carlsson.

5 Ulla-Britt läste revisionsberättelsen.

6 Kjell Carlsson läste upp balansräkningen som godkändes.

7 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

8 Stämman beslutade att inga arvoden skulle utgå för 2008. Dock beslutades att en ersättning på 18 kronor per mil skall utgå vid bilresor för klubbens räkning.

9 Medlemsavgiften fastställdes oförändrat till 200 kronor.

10 Konstaterades av budgetförslag inte utarbetats.

11 Håkan omvaldes till ordförande för en tid av ett år.

12 Till ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år valdes Kjell Carlsson och Kjell Gustafsson.

13 Till styrelsesuppleanter för en tid av ett år valdes Kjell Thimell och Jarl Magnusson

14 Till revisor för en tid av ett år valdes Carl-Göran Svensson

15 Mötet beslutade att inte tillsätta revisorssuppleant

16 Till ordförande och ledamöter i valberedning för förberedande av samtliga val till nästa årsmöte valdes Erik Andersson och Kent Sandqvist

17 Inga övriga val förekom

18 Inga motioner hade inkommit till stämman.

19 Frågor aktualiserade vid stämman:

· Bo Andersson föreslog att klubben skall lämna förslag till Föreningen Värmlands Fotoklubbar om att den kortaste sidan på bilder i föreningens tävlingar skall vara högst 40 cm och att ingen begränsning skulle finnas för den längsta sidan.

· Bo föreslog vidare att vi arrangerar en datakurs för nya användare av PhotoShop. Vi kom överens om att kontakta Broby Grafiska utbildning för att höra om de har möjlighet att arrangera den sådan utbildning.

· Schema för månadens bild i Fryksdalsbygden fastställdes

· Erik föreslog att vi engagerar fotolärare Leif Nilsson för en kväll i fotoklubben där vi tar med egna bilder och får dem analyserade av Leif. Vi kom överens om att Erik kontaktar Leif för datum.

· Håkan påminde om mail från Värmlands Museum om att man på museet är i startgroparna för en utställning som öppnar i Maj 08. Utställningen har temat 60tal och skall ta upp politik, vardagsliv, mode/design, musik osv..

· Kjell läste upp en inbjudan som De Grå Pantrarna har fått från Sunne kommun med erbjudande om att delta i diskussioner med kommunen om tätortens framtid. Kjell menade att kanske kunde detta vara något för fotoklubben att delta i.

·
20 Håkan tackade för deltagandet på mötet och förklarade mötet avslutat.

………………………………………………..
Ingvar Åhlin, sekreterare


…………………………………………………………. …………………………………………………
Kjell Gustavsson Erik Andersson